กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่โพสต์: Apr 10, 2018 10:2:25 AM

ด้วยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ซึ่งได้ดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ถึงกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียดคลิ๊ก ที่นี่