ประกาศปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รอบการรับตรงอิสระ)

วันที่โพสต์: Jul 21, 2018 1:33:4 PM

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รอบการรับตรงอิสระ)

นักเรียนที่สนใจสมัครในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถสมัครได้แล้ว โดยสามารถมาส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมหลักฐานการสมัคร (ฉบับจริง และสำเนา)

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รอบการรับตรงอิสระมีเกณฑ์ในการสมัคร

๑. ผู้สมัครได้สมัคร ผ่านระบบการรับแบบ Admissions กลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาแล้ว (ตามประกาศรายชื่อผู้ที่เป็นตัวสำรอง) โดยผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่ได้สละสิทธิการเข้าศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก

๒. กรณีผู้สมัครเลือกสมัครหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรีเพียง 1 หลักสูตร สามารถสมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ และข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครเข้าศึกษา

๓. ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนกทุกหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทำให้ผู้มีสิทธิสมัครต้องเป็นผู้ที่สมัครไว้แล้วในรอบการรับแบบ Admissions และมีสถานะ ดังนี้

๑) ตัวสำรองจากการประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 5 หรือ

๒) มีสถานะเป็นนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ

๓) ไม่เคยมีสถานะเป็นตัวจริงในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สามารถดูประกาศประกาศรับสมัครฯ (การรับตรงอิสระ) ได้ที่นี่

ดูรายรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร เรียงชื่อตามหมวดอักษร ข-จ ฉ-ฒ ณ-ท บ-ป ผ-พ ฟ-ย ร-ล ศ-ษ ห-ฮ

ดูรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครฯ (ปรับใหม่) คลิกที่นี่

สถิติผู้เยี่ยม