ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หลักสูตรต่างๆ ของสบช. ปีการศึกษา๒๕๖๒ (รอบรับตรงจากพื้นที่)

วันที่โพสต์: Jan 07, 2019 8:58:39 AM

ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่ โดยกำหนดให้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสถานที่ตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์ส่งผลตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่ รายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลการตรวจร่างกายอันดับตัวจริงและสำรอง สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.pi.in.th (entrn๐๐๔) โดยนำผลการตรวจร่างกายมาส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี หากไม่ ได้ดำเนินการ ตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ วิทยาลัยฯจะดำเนินการเรียกรายชื่อผู้สิทธิ์ลำดับถัดไป

คลิกดูรายชื่อได้ ที่นี่