ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของ สบช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (การรับตรง)

วันที่โพสต์: Feb 19, 2018 8:37:18 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบ (การรับตรง)

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ ผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ก.พ. ๖๑

*****หากผู้ใดไม่ชำระค่าลงทะเบียนฯ ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่