ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ สบช. และใบแจ้งการช ำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

วันที่โพสต์: Jan 19, 2018 11:7:26 AM

**ให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว ทำการดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียนและใบชำระเงินผ่านระบบ Teller payment

(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ตามหลักสูตรและวิทยาลัยที่เข้าศึกษา ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามจำนวนเงินที่ระบุในใบชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

***เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้แนบเอกสารชำระเงิน ส่งทางอีเมล์ rattana@acttm.ac.th

หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 080-0533034 คุณรัตนา

****ผู้ใดไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามวัน เวลา ดังกล่าว วิทยาลัยฯจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ที่นี่

๑. แบบฟอร์มชำระเงินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี Download ที่นี่

๒. แบบฟอร์มชำระเงินหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

สถานศึกษา ม.บูรพาร่วมกับวิทยาลัยอภัยภูเบศร Download ที่นี่

๓. แบบฟอร์มชำระเงินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข

สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี Download ที่นี่

๔. แบบฟอร์มชำระเงินประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี Download ที่นี่

๕. แบบฟอร์มชำระเงินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี Download ที่นี่