ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admissions

วันที่โพสต์: May 08, 2018 9:58:58 AM

ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admissions โดยกำหนดให้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสถานที่สัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admissions รายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนตามรายชื่อดังกล่าว สามารถชำระได้ในระหว่างวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยซึ่งเป็นสถานศึกษา หากผู้ใดไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ วิทยาลัยฯจะดำเนินการเรียกรายชื่อผู้สิทธิ์ลำดับถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่