ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ ของ สบช. ปีการศึกษา๒๕๖๒ (รอบรับตรงจากพื้นที่)

วันที่โพสต์: Jan 11, 2019 10:0:16 AM

ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่ โดยกำหนดให้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสถานที่ตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์ส่งผลตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่ รายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คลิกดูรายละเอียดประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่นี่

Download เอกสารใบชำระเงิน ระดับปริญาตรี วิทยาลัยต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดใบชำระเงิน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ดาวน์โหลดใบชำระเงิน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข ของ วสส.ชลบุรี

ดาวน์โหลดใบชำระเงิน หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน ของ วทก

Download เอกสารใบชำระเงิน ระดับ ปวส. วิทยาลัยต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดใบชำระเงิน หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ของ วทก

ดาวน์โหลดใบชำระเงิน หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ของ วสส ชลบุรี

ดาวน์โหลดใบชำระเงิน หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ของ วสส ขอนแก่น