เปิดรับสมัครนักศึกษา (รอบรับตรงอิสระ) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สบช. กระทรวงสาธารณสุข

วันที่โพสต์: Jun 18, 2019 7:55:57 AM

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบรับตรงอิสระ)

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

• หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ร่วมผลิตกับมหาวิทยาลัยบูรพา) จำนวน ๑๑ คน ได้แก่โควตาจังหวัดดังนี้

จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ คน จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๓ คน

จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ คน จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๒ คน

จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ คน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ คน

จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ คน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

* เกณฑ์ในการสมัคร

๑. จบชั้นมัธยม ๖ สายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ๕ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

๓. ผลการทอดสอบความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา ๘๕) อายุไม่เกิน ๒ ปี

๔. ผลการทดสอบความถนัดวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (PAT ๒ รหัส วิชา ๗๒ ) อายุไม่เกิน ๒ ปี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ประกาศการรับสมัคร คลิกที่นี่

- ตารางปฏิทินรับสมัคร คลิกที่นี่

- ใบสมัคร คลิกที่นี่

- โควตาหลักสูตร คลิกที่นี่

- เอกสารประกอบการรับสมัคร คลิกที่นี่

ยื่นใบสมัคร ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ