เกี่ยวกับวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2547 : วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรก่อตั้งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง “เบญจบูรพา” และโครงการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยงบประมาณผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ในปี พ.ศ. 2547 โดยจังหวัดปราจีนบุรีได้เล็งเห็นว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมานานกว่า 20 ปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งฝึกอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการจัดระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย แก่ผู้มาศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ จังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรขึ้น และมอบการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วยอาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง อาคารหอพัก 3 ชั้น 1 หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 หลัง ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบริหารจัดการและดำเนินการโดยมุ่งหวังให้โรงพยาบาลใช้วิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ในระยะแรก วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมระยะสั้นด้านการแพทย์แผนไทยและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์แผนไทยสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปี พ.ศ. 2548 : มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ได้ประสานทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทย ประยุกต์บัณฑิต และจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ถึงปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยบูรพาจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 โดยเรียนที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ปี พ.ศ. 2552 : จังหวัดปราจีนบุรีได้โอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตและครุภัณฑ์ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ให้กับสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากภารกิจของโรงพยาบาลตามโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข มิได้มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขคือสถาบันพระบรมราชชนก โดยเป็นวิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

ปี พ.ศ.2556 : ได้รับการอนุมัติโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังจากคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้เป็นวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นมา