พันธกิจ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทย

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

3. บริการวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

5. บริหารองค์กรคุณธรรม