คณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข เยี่ยมชมวิทยาลัย

วันที่โพสต์: Sep 18, 2020 5:9:35 AM

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวกาญจนา บัวดอก และหัวหน้ากลุ่มบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข นายพินิต ชินสร้อย พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากร เป็นตัวแทนวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะนิสิตแพทย์เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนหลักสูตรการแพทย์แผนไทนประยุกต์และการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนการสอน

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่