ปัจฉิมนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่โพสต์: May 22, 2018 6:50:11 AM

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สโมสรนิสิต วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้จัดโครง การปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้โครงการฯ มีกิจกกรมต่างๆ เช่น ถ่ายภาพรุ่นร่วมกับนิสิตที่จบการศึกษา กิจกรรมบายศรี ผูกข้อมืออวยพรให้นิสิต กิจกรรมอำลาลอดซุ้มส่งนิสิต ร่วมรับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงของนิสิต เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตที่จบการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมตัวสมัครงาน การปรับตัวในการประกอบวิชาชีพ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมจิตใต้สำนึกรักสถาบันการศึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่