ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙

วันที่โพสต์: May 09, 2017 6:50:5 AM

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สโมสรนิสิต วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้โครงการมีกิจกกรมต่างๆ เช่น ถ่ายภาพรุ่นร่วมกับนิสิตที่จบการศึกษา กิจกรรมบายศรี ผูกข้อมืออวยพรให้นิสิต กิจกรรมอำลาลอดซุ้มส่งนิสิต ร่วมรับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงของนิสิต เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตที่จบการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมตัวสมัครงาน การปรับตัวในการประกอบวิชาชีพ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมจิตใต้สำนึกรักสถาบันการศึกษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่