วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่โพสต์: Aug 21, 2018 7:56:11 AM

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ส.ค. ๖๑ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมงานไหว้ครูประจำวิทยาลัย โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธี คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ - ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมในพิธี ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เกิดจิตสำนึกที่ดีงามต่อครูบาอาจารย์ มีความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่