อบรมการดับเพลิงวิทยาลัยฯ

วันที่โพสต์: Sep 05, 2017 10:2:14 AM

เมื่อวันจันทร์ที่๔ก.ย. ๒๕๖๐ งานอาคารสถานที่ จัดโครงการอบรมดับเพลิง ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี มีนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯเข้าร่วม โดยมี จนท.ดับเพลิงจาก อบต.บ้านพระ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เบื้องต้น พร้อมลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และสามารถรับมือได้ทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่