อบรมการป้องกันอัคคีภัยภายในวิทยาลัย ปีงบประมาณ๒๕๖๑

วันที่โพสต์: Aug 27, 2018 4:0:21 AM

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ งานอาคารสถานที่ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยภายในวิทยาลัย ปีงบประมาณ๒๕๖๑ โดยมีนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมอบรม ฟังบรรยาย พร้อมทั้งปฏิบัติขั้นตอนวิธีการดับเพลิง ในสถานการณ์จำลอง ณ วิทยาลัยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากอัคคีภัย และเพิ่มความรู้ให้นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัย อีกด้วย

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่