โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะความเป็นผู้นำ

วันที่โพสต์: Jan 22, 2021 9:45:23 AM

วันที่ ๓๐ พ.ย. - ๓ ธ.ค ๒๕๖๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับมอบหมาย จากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะความเป็นผู้นำ ให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดคณะฯ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะความเป็นผู้นำ ของนักศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่