โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่โพสต์: Sep 09, 2020 3:40:56 AM

เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๖๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยในสังกัดคณะสหเวชฯ ภายใต้สถาบันพระบรมราชชนก โดยมีวิทยากรจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตให้กับนักศึกษา ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

ภาพกิจกรรมทั้งหมด ที่นี่