โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องแนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ"

วันที่โพสต์: Jun 28, 2018 6:44:26 AM

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิ.ย. ๖๑ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ด้วยศาสตร์จตุรธาตุจิตพรหม" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนแนวทางการรักษากระดูก และข้อ ให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่